New Password Rating: 0%
Lời khuyên cho một mật khẩu tốt
Sử dụng cả chữ thường và chữ hoa
kết hợp các ký tự (# $ ! % & etc...)
Không sử dụng các ký tự đặc biệt
Khách hàng điền mã số giao diện muốn cài đặt tại hostingweb